Du är här

Kvalitet

Kvalitetsledningssystem

Respektive verksamhetsgren styrs av var sitt eget kvalitetsledningssystem som är utformat utifrån:

 • Socialstyrelsens allmänna föreskrifter SOSFS 2011:9
 • Beställarkrav (stockholmsstad)
 • Team Olivias interna riktlinjer

Verksamhetens självdeklaration

Kontroll av efterlevnad och uppföljning görs löpande av respektive verksamhetsansvarig med stöd av VD. Årligen sammanställs en kvalitetsberättelse avseende respektive verksamhetsområde. Ledsagning och avlösarservice samredovisas.

Lokala rutiner och verksamhetsansvar

RTFL har lokala rutiner för samtliga nyckelprocesser och respektive verksamhetsansvarig följer löpande upp att adekvata rutiner finns och är uppdaterade. Nedan ett urval av rutiner:

 • Lex Sarah
 • Klagomål och synpunkter
 • Samverkan
 • Om personalen uppmärksammar att ett barn far illa
 • Bemötande guide

Kundundersökningar & externgranskning

 • Årlig Kvalitetsenkät och uppföljning av Kund och medarbetarnöjdhet, NMI och NKI.
 • Granskning av administrationens arbete gör årligen av externa revisorer.
 • Granskning av bolagets redovisning och ekonomiska processer sker vid två tillfällen per år av externa revisorer.
 • Avtalsuppföljning med Stockholms stad
 • Därtill sker punktinspektioner av inspektionen för vård & omsorg (IVO). För mer info kring kvalitetsarbetet kontakta respektive verksamhetsansvarig.