Personlig assistans

I Sverige är personlig assistans en lagstadgad rättighet som ger alla medborgare rätten att leva ett fullvärdigt liv, oavsett funktionsförmåga. Det är inte helt enkelt att ta vara på denna rättighet, särskilt för de som inte behärskar språk och myndighetskulturen. Även om man behärskar svenska i varda-gen kan det vara svårt att förstå myndigheters byråkratiska språk och kultur.

RTFL har sedan starten 2001 hjälpt många familjer att tillvarata sina rättigheter. Varje fall är unikt och vår övertygelse är att kunden vet bäst hur deras liv blir fullvärdigt. RTFL har en bred service-ambition och begränsar inte sin service till endast juridik, tolkning och administration. Vi hjälper även till med alla de små och stora individuella problem som hindrar våra kunder att leva ett fullvärdigt liv. Det handlar om rehabilitering, skolgång, bostad och arbete. Vi har förändrat många av våra kunders liv genom olika insatser.

RTFL har idag ett 50-tal kunder. Vår relation med kunderna bygger på förtroende, respekt och ser-vice. Vår starka tror till alla människors lika värde driver oss göra arbeta för din rätt till ett fullvärdigt liv. Är du intresserad av att ge oss detta förtroende är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar på RTFL. Om du ger RTFL förtroendet så ger vi dig ett stort inflytande över din assistans. Våra kunder är alltid i fokus. Du bestämmer vem som skall vara din assistent och hur assistansersättningen skall användas. Du får också tillgång till nya resurser vad gäller rehabilitering, träning och utbildning.

Vår service omfattar bland annat:

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning
  • Ansökan och överklagan av assistansstöd
  • Administration av personal och ekonomi
  • Stöd i kontakt med myndigheter och vårdinrättningar
  • Utvecklingssamtal och utbildningar
  • Del av våra resurser inom vård, skola och rehabilitering