به RTFL

به RTFL -حق زندگی کامل- خوش آمدید ما شرکت کمکرسانی هستیم که به مشتریانمان کمک میکنیم تا صرفنظر از الزامات فیزیکی، روانی یا زبانی از حق زندگی کامل بهرهمند شوند. ما تجربه فراوانی در حوزه مراقبتهای بهداشتی داریم. این مراقبتها بر اساس علاقه خالص به کمکرسانی فردی به شیوهای که کیفیت زندگی شما را ارتقا دهد و راههای جدیدی برای برآورده شدن خواستههایتان برای شما فراهم کند، ارائه میشود.

slide6

مراقبت فردی

در سوئد، بهرهمندی از مراقبت فردی حقی قانونی است که بر اساس آن شهروندان باید از حق زندگی کامل، صرفنظر از دارا بودن توانایی کار کردن، بهرهمند شوند. هدف، ارائه مزایای این حق صرفاً به افرادی که با زبان و فرهنگ رسمی آشنایی کافی ندارند، نیست. حتی اگر در زندگی روزمره خود به زبان سوئدی صحبت کنید، ممکن است آشنایی با زبان و فرهنگ اداری برای شما مشکل باشد.

RTFL از سال 2001 به خانوادههای بسیاری برای حفاظت از حقوقشان کمک کرده است. هر پرونده منحصر به فرد است و ما بر این باوریم که مشتری بهتر از هر کسی نیازهای زندگی خود را میشناسد. حوزه پوشش خدمات RTFL گسترده است و فقط به امور حقوقی، ترجمه و مدیریت محدود نمیشود. ما میتوانیم برای برطرف شدن مشکلات کوچک و بزرگ شخصی که مشتریانمان را از داشتن زندگی کامل محروم میکنند، کمک کنیم. موضوع بازپروری، آموزش، تهیه مسکن و اشتغال مشمول خدمات ما میشود. ما زندگی بسیاری از مشتریانمان را از طریق فعالیتهای گوناگون تغییر دادهایم.

RTFL هماکنون 50 مشتری دارد. رابطه ما با مشتریانمان بر اساس اعتماد، احترام و خدمت است. اعتقاد عمیق ما به حرمت کلیه انسانها، انگیزه ما برای فعالیت در مسیر حفاظت از حق زندگی کامل شماست. اگر به ما اعتماد دارید، میتوانید با هر یک از کارکنان RTFL تماس بگیرید. اگر به RTFL اعتماد کنید، میتوانیم کمک زیادی به شما بکنیم. مشتریان ما همواره در کانون توجه ما هستند. تصمیمگیری برای انتخاب پرستار و لزوم استفاده از کمکهزینه پرستاری بر عهده شما خواهد بود. همچنین امکان دسترسی شما به منابع جدید در حوزه بازپروری، آموزش و یادگیری فراهم خواهد بود.

خدمات ما حوزههای زیر را پوشش میدهد:
مشاوره حقوقی رایگان -
درخواست پشتیبانی فردی -
مدیریت امور شخصی و مالی -
کمک به سازمانها و مراکز پزشکی -
ارزیابی عملکرد و آموزش -
تامین بخشی از منابع لازم برای مراقبتهای بهداشتی، آموزش و بازپروری -


زندگی مشمول کمک

گذار افراد سالخورده از مرحله زندگی مستقل به مرحلهای که برای انجام دادن کارهای روزانه نیازمند کمک هستند، اغلب دشوار است. به ویژه اگر زبان مادری شما غیر از سوئدی باشد. بهرهمند شدن از کمک افراد علاقهمند و مطمئن برای ارتقای سطح کیفیت زندگی ضروری است. ما شناسایی فرهنگ و زبان شما و محترم شمردن محدودیتهای شما را بخش مهم مراقبت باکیفیت از سالخوردگان میدانیم. ما الزامات حضور پرستار در کنار شما و برنامه خانوادگی شما را برای مراقبت از شما در نظر میگیریم. برای ما مهم است که کارکنانمان از زمان کافی برای کمکرسانی به شما برخوردار باشند و زمان مخصوص شما را بین چندین مشتری تقسیم نکنند. استمرار و امنیت نیز از عوامل مهم محسوب میشود.

ما در فعالیت خود همواره نیازهای شما را در نظر میگیریم. RTFL شرکتی کوچک و مشتری-مدار است که کیفیت را فدای هیچ چیز نمیکند. شما همواره در روند گزینش پرستار خانگی خود دخالت داده میشوید. ممکن است شخص خاصی مد نظر شما باشد و خواستار این باشید که ما فرد مورد اعتماد شما را استخدام کنیم. در این صورت ما آن فرد را وارد روال تایید و مصاحبه میکنیم. اگر آنها واجد شرایط مورد نظر ما باشند، برای کمکرسانی به شما استخدام میشوند. هر چند، ما از تجربه خوبی در زمینه استخدام برخورداریم و فهرست نامزدهای ما بسیار گسترده است. بدین ترتیب میتوانیم فرد متناسب با نیازهای شما را انتخاب کنیم. انعطاف و احترام، کلیدواژههای کار پرستاری از شما هستند.

اگر میخواهید خود یا عزیزانتان را مشمول سرویس پرستاری خانگی ما کنید، با RTFL تماس بگیرید.


همراهی

اگر برای پیادهروی، دیدار با دوستان یا رفتن به سفر به کمک نیاز دارید، سرویس همراهی گزینه خوبی برای شماست. اگر علاقهمند به شرکت در فعالیتهای گوناگون تفریحی باشید نیز میتوانید از این سرویس استفاده کنید. سرویس همراهی، سرویسی شخصی است که همواره بر اساس نیازهای شما سفارشی خواهد شد. هدف فراهم کردن زمینه زندگی بهتر از طریق کسب تجربیات جدید است.

فقط افرادی میتوانند از حق همراهی بر اساس قانون ”پشتیبانی و کمکرسانی ویژه معلولان (LSS)” بهرهمند شوند که معلولیت گسترده و پایدار جسمی یا ذهنی آنها باعث مختل شدن فعالیتهای روزمره آنها شده باشد.

شهرداری وظیفه دارد که پشتیبانی لازم را بر اساس معلولیت شما به شما ارائه کند. درخواست سرویس همراهی را میتوانید به اداره خدمات اجتماعی یا شهرداری محل خود تحویل دهید. ارزیاب کمک با شما دیدار میکند و نیازهای پشتیبانی شما را ارزیابی میکند. اگر به کمک نیاز دارید، درخواست خود را ارائه کنید تا RTFL به شما کمک کند.

RTFL امروزه ماموریتهای فراوانی در حوزه همراهی دارد. میدانیم که همراهی در انجام دادن فعالیتهای گوناگون کیفیت زندگی افراد مبتلا به ناهنجاریهای بینایی یا معلولیت جسمی را بهبود میبخشد. افراد دچار ناتوانی یادگیری نیز ممکن است نیازمند استفاده از کمک برای انجام دادن فعالیتهای ضروری خود باشند.